Hur stort är CO2-avtrycket från en industritvätt? Vilka är de största källorna och vad kan man i så fall göra åt det? Det är frågor som Viverk funderat mycket över, och nu fått fram siffror på med hjälp av en livscykelanalys. Och svaren är synnerligen intressanta, de visar dessutom hur minskade avtryck även kan ge minskade kostnader!

En industritvätt tillverkas av råvaror och komponenter med hjälp av energi och dessa ger i sig ett miljömässigt avtryck i form av koldioxidutsläpp. Under anläggningens livslängd förbrukas också råvaror och energi som ger ett annat miljömässigt avtryck.

När tvättanläggningen nått slutet av sin livslängd och ska avvecklas sker ytterligare ett avtryck. Men hur förhåller sig dessa till varandra, och vad kan man göra för att minimera avtrycken? Det var frågor som Viverk ville ha svar på, och därför lät genomföra en livscykelanalys.

Steg för steg

I en livscykelanalys undersöks varje steg för sig. På så sätt får man både fram vad som orsakar avtrycken i respektive steg och hur stora avtrycken är i respektive steg.

Vad som ska analyseras beror förstås på produktens beskaffenhet, och i Viverks fall resulterade det i processkartan ovan med en tvättanläggnings olika faser från vaggan till graven.

Här är resultatet

Med dessa Viverk-specifika ramar för analyserna visade det sig att en industritvättanläggning som Viverks Flow-Jet-tvätt har en fördelning av dess CO2-avtryck som ser ut så här under en livscykel:

Tillverkningen inklusive material, produktion och distribution av anläggningen står för knappt 20 % av det totala avtrycket, utfasningen av maskinen vid slutet av dess livslängd står för 0,2 % medan användningsfasen står för 80 % av anläggningens totala avtryck.

Ett resultat som förvånar?

Resultatet kan förvåna, har inte tillverkningen större betydelse än så här? Och att skrota ut en tvättanläggning borde väl ge ett större avtryck än 0,2 %?

En förklaring är att Viverk arbetat länge med att minimera sitt klimatavtryck när det gäller tillverkning och återvinning. När tvättanläggningar nått slutet av sin livslängd hämtas de tillbaka, renoveras och moderniseras, eller så återvinns materialet.

En annan förklaring är att Viverks tvättar avsiktligt byggs mycket robusta och är avsedda att hålla och kunna användas under lång tid.

Viverks tvättanläggningar har därmed en mycket lång livslängd och det är egentligen den främsta förklaringen till att det är användningen av anläggningen som står för en så stor andel av dess totala avtryck.

Åtgärder med störst miljöeffekt ger även störst kostnadsbesparingar

Ur ett miljöperspektiv är det förstås inte svårt att se var insatser för att minska avtryck ger störst effekt. Men det är även en fråga om driftskostnader, för under själva användningsfasen är miljöavtrycket direkt relaterat till en förbrukning som har en kostnad.

Tittar man på vad det är som ger avtryck och kostnader under användning är det energiförbrukning och förbrukningsmaterial. En djupare analys av förbrukningskostnaderna under en tioårsperiod förtydligar även att avtrycket kan delas upp i tvättförbrukning, badbyten, reservdelar och underhåll på tvättanläggningen.

 

Slutsats av livscykelanalysen

Det viktigaste sett till såväl ekonomiska som miljömässiga skäl är att bygga energieffektiva tvättanläggningar med hög reningsgrad. En välisolerad tvätt förbrukar mindre energi och en tvätt som renar tvättvätskan ger både bättre tvättresultat och längre badlivslängd. Och det är här som en tvättanläggning från Viverk kan göra verklig skillnad!

Vidare är valet av kemikalier viktigt. Kemikalier som har lång livslängd, är återanvändbara och är effektiva vid låga temperaturer ger stor effekt, både på CO2-avtrycket och på anläggningens driftskostnad.

Viverk AB