FAQ - Frågor och svar - Q&A Viverk bygger svensktillverkade tvättanläggningar för industri, så kallade industritvättmaskiner, och skräddarsydda specialtvättar för industriellt bruk. En industritvätt (industrial washing equipment) från Viverk håller hög kvalitet och använder återvinning för att maximera ekonomi och minimera miljöavtryck. VIverks industritvättanläggningar finns i en mängd olika utföranden som korggodstvätt, kammartvätt, tunneltvätt, Flow-Jet, karuselltvätt som alla kan fås med automation och integreras i större system med automatiserade transportsystem.

Våra vanligaste frågor med våra bästa svar

Här hittar du svaren på de frågor vi ofta får höra, uppdelade i olika kategorier. Hittar du inte svaret på just din fråga har du även möjlighet att ställa frågan direkt till oss längre ner på denna sida.

I Viverks labb mäts renhetsgraden genom att samla upp och räkna andelen föroreningar.

Grundläggande frågor

Vad finns det för olika tvättekniker och vad är dess för- och nackdelar?

Man kan dela in industritvättar i spoltvättar, dopptvättar och kombinationer därav. En spoltvätt bygger på att tvättvätska spolas under tryck på godset som ska tvättas medan en dopptvätt är ett bad där godset badar i tvättvätskan.

Kammartvättar, karuselltvättar och tunneltvättar är exempel på tvättar som använder spolteknik medan korggodstvätt, Flow-jet och ultraljudstvätt är exempel på dopptvättar som även kombinerar bad med tryckspolning.

De olika typerna är bra på olika saker. Kammartvättar är bra på att tvätta många olika typer av gods, karuselltvättar och tunneltvättar tvättar snabbare medan dopptvättar med Flow-Jet- och eller ultraljuds-tvättning är bra på att få rent även i riktigt svåra förhållanden. Se mer om Viverks olika tvättar här…

Är vattenbaserad tvätt alltid den bästa och mest miljövänliga?

Vatten har oöverträffade egenskaper som både gör det möjligt att lösa, transportera och samla upp oönskade partiklar och föroreningar. Det finns förstås lägen där andra tvättvätskor baserade på alkoholer eller andra lösningsmedel kan krävas, men som regel är vattenbaserad tvätt den mest miljövänliga och bästa ur ett helhetsperspektiv då vattenbaserad tvätt även kan kombineras med kemikalier. Se mer här…

Kan vattenbaserad tvätt lösa fett och olja?

Ja, med kemisk inblandning av olika typer av tvättmedel bildas en tvättvätska som kan ges olika egenskaper och lösa olika typer av föroreningar. Proteiner, fett, olja och sot löses bäst med ett basiskt medel medan ämnen som oxider, kalk och betong bäst löses upp med sura medel. Läs mer här…

Hur fungerar en ultraljudstvätt?

Ultraljud är ljudvågor med en frekvens högre än 20 kHz och en våglängd på mindre än 17 millimeter i luft. Ultraljudvågor i luften kan inte göra rent i sig, men när ultraljudvågor genereras i vätska skapas tryckvågor som kan hjälpa till att avlägsna hårt sittande föroreningar och avlagringar på gods. Se mer här…

Vad är skillnaden på termisk gradning, vattengradning och vanlig mekanisk gradning?

Inom metallurgin är grad en skarp kant som ofta uppstår vid bearbetning. Grader är oftast oönskade och avlägsnas som regel mekaniskt med skärande metoder, men kan även avlägsnas termiskt eller med hjälp av vatten under tryck.

Termisk gradning (kallas ibland även kemisk gradning) görs som regel med hjälp av en explosion i en sluten kammare där trycket gör att vassa kanter rundas och grader tas bort även på svåråtkomliga platser.

Vattengradning är ytterligare ett sätt att nöta bort grader och runda vassa kanter med hjälp av vattenstrålens tryck. Se mer här…

Tvätteknik

Vad är Flow-Jet och hur kan det göra mer rent?

Flow-Jet är en Viverk-specifik teknik som påminner en del om ultraljudstvätt, men som är skonsammare för godset och ger större möjligheter att rikta och styra var på godset den riktade insatsen ska sättas in. Flow-Jet-tekniken bygger på att en blandning av vatten och luft injiceras i ett bad och på ett sätt så att kavitationsbubblor uppstår. Det är dessa snabba tryckförändringar som kan hjälpa till att göra riktigt rent även på de mest svåråtkomliga ställena. Se mer här…

Förbrukas tvättvätska eller kan den renas och återanvändas?

Föroreningar som löses upp av tvättvätskan gör även att tvättvätskans rengörande egenskaper försämras och till slut måste bytas ut. Men föroreningarna kan även samlas upp i filter. Med hjälp av oljeavskiljare kan även fett och oljerester samlas upp. Tack vare reningsteknik kan tvättvätskan återanvändas länge och med kontrollerad tillförsel av tvättmedel behålls tvättvätskans rengörande egenskaper även över tid. Se mer här…

Hur gör jag för att separera ut emulsion/olja som inte vill komma upp till ytan?

Det görs genom att tillföra tensider till tvättvätskan. Tensider är ämnen som kan sänka ytspänning och möjliggöra föreningar av ämnen som inte låter sig blandas med varandra, som vatten och olja. När tensider tillförs via tvättmedlet skapas emulsioner av föroreningar som flyter upp och samlas på ytan och därmed lättare kan separeras bort. Se mer här…

Vilken kemi skall jag använda? Jag vill ha ett kem som funkar för ”helt vanlig tvätt av allt möjligt”.

Vanligt vatten är ofta en utmärkt och miljövänlig tvättvätska som med hjälp av tryck och temperatur kan lösa många föroreningar. Kemikalier tillförs främst för att ge tvättvätskan utökade egenskaper, som att lösa speciella typer av föroreningar som till exempel fett och oxider. Därför finns det en mängd olika typer av tvättkemikalier som är olika bra på olika saker. Läs mer här…

Hur kyler man ner godset till önskad temperatur på bästa sätt?

Värme tillförs som regel både vid tvätt och vid torkning. Gods som ska användas direkt efter tvätt kan därför behöva kylas ner och för detta har Viverk utvecklat en egen unik funktion kallad Aqua Cool. Aqua Cool-tekniken bygger på att dimma på aerosol under torkprocessen och kan kyla ner gods upp till sju gånger snabbare än konventionella kylmetoder. Läs mer här… 

När, hur och varför skall jag använda ultraljudstvätt?

Tvättning med hjälp av ultraljud är en ganska hårdhänt metod som ibland även kallas för elektronisk borstning. I vätska skapas mikroskopiska vakuumblåsor med hjälp av ultraljud. När vakuumblåsorna imploderar uppstår tryckstötar som kan rycka loss även hårt sittande smutspartiklar, men tryckstötarna kan även påverka och skada känsligt gods. Ultraljudstvätt lämpar sig därför bäst med tåligt gods och mindre bra för ytbehandlat gods där ytan kan repas eller skadas, eller för gods som ska tvättas om och om igen. Läs mer här… 

Kan man torka gods genom att väta gods med vatten?

Nej, men man kan använda vatten som metod för att effektivisera en torkningsprocess. Vatten är en mycket bra energibärare och ett både effektivt och miljövänligt sätt att föra över exempelvis värmeenergi till gods. Uppvärmda gods blir då lättare och mindre energikrävande att torka med exempelvis vakuum eller varmluft.

Renhet, renhetskrav och standarder för renhet

Renhetskraven tenderar att öka kontinuerligt. Kan man uppdatera sin befintliga tvättmaskin så att den klarar nya och strängare krav?

Ja, det går ofta att uppdatera, komplettera eller bygga om en industritvättmaskin så att den klarar nya strängare krav. Men det är även beroende av hur gammal tvättmaskinen är och vilken tvätteknik som används.

Vi brukar göra en besiktning av maskinen och dess tvättresultat och därefter tar beslut om ett gemensamt förprojekt ska inledas som kan leda till en ombyggnad. Om det inte fungerar så kan vi ta fram lösningar för en ny tvättmaskin och vi kan då också försöka hjälpa till med att sälja den gamla maskinen.

Kan man i efterhand komplettera sin befintliga tvättmaskin med filtersystem och oljeavskiljare?

Ja, det är ofta möjligt, dock kan ingreppen bli relativt stora beroende på hur maskinen är konstruerad. Vi rekommenderar våra kunder att köpa tvättmaskiner förberedda för filter och oljeavskiljare om man inte väljer det redan från början. Då är det både enkelt och kostnadseffektivt att komplettera i efterhand.

Vi har motorblock och komponenter med invändiga kanaler och en del bottenhål. Vad ska vi välja för utrustning?

Det är alltid svårt att svara exakt på det utan att först ha sett hur komponenten ser ut eller vilka renhetskrav som ställs. Generellt kan man säga att det bör vara en applikation med komponenten fixerad på någon form av fixtur i en kammartvätt. Här kan man då med hög precision fokusera en spolbild mot kanalerna och hålen för god tvätteffekt. Processen bör kompletteras med en Flow-Jet-tvättning där komponenten genomspolas av ett rikligt flöde i en vattenfylld kammare. Har du ett konkret projekt kommer vi gärna och tittar på det och tar fram en optimal lösning. Vi har även specialanpassade lösningar för att kunna göra rent på riktigt svåra ställen.  Se mer här…

Jag har fått kravet ISO 16232, vad skall jag förhålla mig till? Hur svårt är detta?

ISO 16232 är en standard för renhet hos komponenter och system inom vägfordon. Standarden handlar om och specificerar vilka renhetskrav som måste uppfyllas samt dokumentation av och mätmetoder för att säkerställa att kraven uppfylls.

För att uppnå specifika renhetskrav brukar vi använda oss av provtvättning där vi mäter och analyserar föroreningarna före och efter tvätt i vårt testlabb. På så sätt kan vi även avgöra hur och vilken tvätteknik som lämpar sig bäst för att just ditt gods ska klara kraven för en standard som ISO 16232.

Scania hänvisar till STD4540, hur tolkar jag detta?

Scania STD4189/STD4540 är, liksom Volvo STD 107-0002, företagsspecifika standarder för renhet inom fordonsindustrin. Dessa bygger som regel på generella standarder som ISO16232 och VDA19, men med vissa företagsspecifika skillnader.

Man pratar ofta om att ”sluta” sina produktionsprocesser, vad betyder detta?

Det handlar om att gå från en linjär syn på hur råvaror omvandlas till produkter som sedan kastas bort efter användning till en mer cirkulär process där material och produkter tas om hand, återvinns och återanvänds. Viverks industritvättar kan vara en del i detta arbete, och är även i sig tillverkade i en cirkulär process – tillverkade för att hålla länge, vara enkla att uppgradera, reparera och komplettera, och att enkelt kunna byggas om för att fylla nya funktioner och uppfylla nya krav i framtiden. Läs mer om Viverks tvättanläggningar och integrerade system…

Vad är ett renrum, hur funkar detta och vad krävs?

Ett renrum är en kontrollerad miljö där bara en viss nivå av föroreningar får förekomma. I ett renrum med kontrollerat låga halter av föroreningar kan tillverkning, forskning och mätningar utföras som annars inte vore möjliga i en mer förorenad miljö.

För att hålla ett rum rent från föroreningar krävs att inkommande luft filtreras och renas och att den cirkulerande luften inuti renrummet också renas med högeffektiva filter. Ett renrum bör bara innehålla utrustning som inte genererar några föroreningar och personal med skyddskläder. Med hjälp av luftslussar och övertryck i renrummet minskas även risken för att föroreningar tar sig in i renrummet utifrån. 

Hur gör man renhetstester och hur klassas olika renhetskrav?

Svar…

Jag vill ställa en egen fråga

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB