Funktioner och tillägg

Industriell renhet handlar inte bara om att tvätta rent. När en tvättprocess är en del av produktionen och de tvättade godsen ska användas eller processas i nästa steg ställs ibland även krav på godsets efterbehandling.

Ett cylinderhuvud som ska momentdras bör ju hålla samma temperatur som motorblocket, och om det inte är torrt i alla hålrum kan kvarvarande tvättvätska orsaka problem efter montering. Gods som ska lagras eller transporteras efter tvätt kan behöva korrosionsskydd och om godsets form är komplicerad och har gängade bottenhål räcker inte alltid traditionell tvätteknik till.

För dessa och andra svårare förutsättningar har Viverk utvecklat och tagit fram olika funktioner och tillägg som kan hjälpa till att uppnå den där extra renheten och göra godset redo för användning direkt efter tvätt.

Viverk-unika funktioner

Ultra Clean

Viverk har en väl utvecklad metod för att integrera ultraljud i kombination med till exempel Flow-Jet tvättning. Ultraljudet ger en bättre mekanisk verkan och rengör effektivt hårt sittande smuts. För att få det fullständigt och skinande rent använder vi en patenterad teknologi kallad PZT. Den är så effektiv att den är godkänd för gods med väldigt höga renhetskrav inom till exempel sjukvård. Med en integrerad ultraljudstvätt kan ni ofta helt ersätta mekanisk eller manuell rengöring med lösningsmedel.

Flex-Lance

För gods med djupa/långa hål och komplicerade geometrier rekommenderar vi spolning med lans. Med ett tryck anpassat efter godsets egenskaper spolar lansen sig igenom och rengör effektivt alla ytor. Lansspolningen kan även kombineras med ett roterande munstycke om så krävs.

Chip Clean

Ett välkänt problem inom industrin är att få bort smuts och spån från så kallade bottenhål, hål som inte är helt genomgående, särskilt om de är gängade. Chip Clean har en speciellt anpassad spolplatta med munstycken placerade specifikt för just det gods som ska rengöras. Under högt tryck spolar Chip Clean godsets bottenhål samtidigt som det rör sig fram och tillbaka så att allt blir helt rent.

Aqua Cool

I vissa lägen, till exempel när man mäter tusendels millimeter på motorblock och cylinderhuvuden, är det viktigt att godset som tvättats snabbt når en viss temperatur. Aerosolkylning innebär att man under vakuumprocessen ”dimmar” på aerosolet, bestående av vatten, som förångas på godset. Resultatet innebär att man kan kyla ned godset upp till sju gånger snabbare än vid konventionell kylning.

Godsrotation

Det vanligaste och enklaste i en spoltvätt är att man roterar spolbågarna för att tvätta godsets alla sidor. Men ibland räcker det inte för att få rent. Genom att rotera godset horisontellt eller vertikalt istället för att rotera spolbågarna kan man dels använda högre tryck, dels nå svåråtkomliga sidor på godset som annars kan vara svåra att nå.

Oljeavskiljare

Med en oljeseparator kan oljor avskiljas från tvättvätskan som därmed renas och får längre livslängd. I oljeseparatorn avskiljs oljor och fetter och samlas upp för återvinning och kan i vissa fall även återanvändas.

Viverks oljeseparator AU-OL är konstruerad för att rena tvättvätskor från oljor, tensider och andra fettbaserade föroreningar. Metoderna som används bygger dels på densitetsseparation av olja och vatten (gravimetrisk oljeavskiljning), dels på separation via droppbildning (koalescensavskiljning).

På så sätt ansamlas och separeras uppblandade oljerester snabbt och effektivt samtidigt som fasta partiklar faller ner och samlas upp som slam i oljeseparatorns botten. Oljeresterna urskiljs genom att oljedropparna koalesceras – det bildas större oljedroppar som inte längre följer med det strömmande vattnet utan flyter upp till ytan och ansamlas i oljespalten där den ansamlade oljan överbreddas och rinner ut i ett uppsamlingskärl medan den renade tvättvätskan återförs till tvättanken.

Oljeseparator

En oljeavskiljare samlar in ytvätskan från tvättankar, renar och cirkulerar tvättvätskan i ett ständigt kretslopp. Den fungerar som ett filter för olja och smuts.

Torkning av tvättat gods

Det finns en mängd olika tekniker för att torka gods efter tvätt och på Viverk använder vi oss som regel av den eller de tekniker som ger bäst resultat beroende på uppgiften. De tre vanligaste teknikerna är:

Uppvärmning

Varm luft bär mer fukt. Genom att skölja gods med varm vätska värms godset upp och torkar snabbare. Med evakuering av fuktig och uppvärmd luft torkas godset relativt snabbt.

  • Lämpar sig för gods med enkla geometrier utan håligheter
  • Effekt: Lågeffektiv torkning

Varmluftsavblåsning

Avrinningsprocessen påskyndas rejält om man även blåser av gods med tryckluft. Bäst effekt fås när riktade munstycken eller luftknivar används. Uppvärmd tryckluft gör metoden än mer effektiv.

  • Lämpar sig för gods r utan håligheter
  • Effekt:Medeleffektiv torkning

Vakuumtorkning

En vakuumtork torkar gods genom att suga ut all luft så att vakuum uppstår. Vatten förångas olika vid olika tryck och när trycket närmar sig vakuum kokar vattnet bort och försvinner ut med hjälp av vakuumpumpen.

Vakuumtorkning kan med fördel även integreras i kammar- och Flow-jet-tvättar som då även kan se till att godset håller tillräcklig temperatur för att undvika frysning.

  • Lämpar sig för gods med komplicerade geometrier och håligheter
  • Effekt: Högeffektiv torkning
Viverk vakuumtork

Med en fristående vakuumtork som denna kan man komplettera en befintlig tvättanläggning med extra torkning.

Värmeåtervinning

Värmeåtervinning kan reducera kostnaden för uppvärmning och minska påverkan på miljön genom minskad förbrukning av energi. Bara genom att fånga upp och återanvända överskottsvärmen är mycket vunnet till låga kostnader, men man kan även utnyttja och tjäna mer på överskottsenergin med smartare och mer avancerad återvinningsteknik.

Värmeväxlare och värmepumpsteknik

Med hjälp av värmeväxlare återvinns en stor del av den värme som finns i uppvärmd evakueringsluft och ånga som ventileras bort från tvättkammaren under tvätten. På så sätt sparas både värme och vatten som enkelt tas omhand och återanvänds.

Använder man dessutom energiåtervinning med värmepumpsteknik blir energibesparingen flera gånger högre och miljönyttan ännu större. En frånluftsvärmepump med ett COP-värde på 3,48 som industrianpassats och klarar riktigt tuffa driftsförhållanden har dessutom mycket kort Pay off-tid vid långa drifttider och styrs helt automatiskt av ordinarie styrutrustning.

.

Återvinning med värmepump

Med hjälp av värmeväxlare kan överskottsvärmen fångas upp och återanvändas till att värma upp tvättvätskor.

Evakueringsfläkt

När man kombinerar värmeväxlare med värmepumpsteknik accelereras återvinningsgraden med en faktor på cirka 3,5.

Kemikaliedosering

Tvättvätskan förbrukas efterhand och späs ut när nytt vatten fylls på. Även kemikalieinblandningen förbrukas och behöver fyllas på för att tvätteffekten ska bibehållas. Men kemikalieblandningen bör även vara rätt. Underdosering av tvättmedel leder som regel till sämre renhet medan överdosering av tvättmedel kan leda till andra problem.

Med Viverks doserutrustning tillförs extra tvättmedel med automatik baserat på tvättvätskans egenskaper och kemiska balans. På så sätt erhålls hela tiden ett optimalt tvättresultat till minsta möjliga kostnad.

Kemikaliedosering

Med automatisk dosering av kemikalier bibehåller tvättvätskan optimal effekt under lång tid.

Tvätt med hjälp av ultraljud

Ultraljud är ljudvågor med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel. Ultraljud kan i sig inte göra rent, men när ultraljud används i tvättvätska skapas tryckvågor som kan hjälpa till att avlägsna hårt sittande föroreningar och avlagringar på gods.

Ultraljudstvättning är en tvätteknik som med fördel kan integreras i badtvättar som Flow-jet-tvättar där det fungerar som en komplimenterande tvätteknik för riktigt svåra förhållanden.

  • Lämpar sig för svårt förorenat gods med komplicerade geometrier och håligheter
  • Effekt: Högeffektiv tvätt

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB